آموزشگاه رانندگی زنده رود – اصفهان


مدیریت : آقای شفائی زاده
فعالیت :
برای تمامی افراد و همچنین تنها و اولین آموزشگاه رانندگی ویژه ی معلولین و جانبازان در استان اصفهان

تماس :
031-33383350-33383325
اصفهان – خیابان مسجد سید – خیابان پنج رمضان – نبش کوچه 25 – آموزشگاه رانندگی زنده رود

 

فهرست