آموزشگاه رانندگی زنده رود – اصفهان


موسس: آقای محمدمهدی شفائی زاده

فعالیت :

برای تمامی افراد و همچنین تنها و اولین آموزشگاه رانندگی ویژه ی معلولین و ناشنوایان در استان اصفهان

 اینستاگرام: https://www.instagram.com/zenderoodesf/

تلفن های تماس :

031-33383350

031-33383325

آدرس: اصفهان – خیابان مسجد سید – خیابان پنج رمضان – نبش کوچه 25 – آموزشگاه رانندگی زنده رود 

S-S-2-4-6-S-300-$