اموزشگاه رانندگی ارگ

مدیریت : ملیحه جونبخش
فعالیت :
مجری طرح اموزش مهارت رانندگی – کل دوره اموزش فقط 15 روز از ثبت نام صدور در محل اموزشگاه – شرایط ثبت نام : داشتن حداقل 18 سال تمام – اصل شناسنامه به همراه یک برگ کپی از ان – 5 قطعه عکس جدید رنگی تمام رخ سفید (‌خواهران با حجاب اسلامی ) – اصل مدرک نظام وظیفه یا برگ اشتغال به تحصیل (‌کارت دانش اموزی یا دانشجویی ) برای اقایان الزامی است . مبلغ 95000 تومان به حساب 8002251 بانک ملی شعبه مولوی (‌چهار راه رضایی )

توضیحات :

تلفن های تماس :
0313-2641001-2641000-09138361349
موبایل :

فکس :

نشانی :